Regulamin sklepu


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


    1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep usług nieodpłatnych drogą  elektroniczną.

    2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem Regulamin sklepu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie 

i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

    3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

    4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych 

w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

    5. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 


§2 DEFINICJE


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

    1. „Sprzedawcy / Sklep” – należy przez to rozumieć  Sławomir Panek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SolVolte Sławomir Panek , adres Orzechowa 42, 63-400 Ostrów Wielkopolski., numer NIP: 6221460950, numer REGON: 251003596, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail solvolte@vp.pl, numer telefonu: 694-926-613 który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;

    2. „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta; na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną lub 

z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

    3. „Konsumencie” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą 

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. 

    4. „Przedsiębiorcy” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą 

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    5.  „Przedsiębiorcy  z uprawnieniami Konsumenta” - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    6. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

    7. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

    8. „Strona Internetowa Sklepu” – należy przez to rozumieć platformę internetową solvolte-sklep.pl administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę solvolte-sklep.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów;

    9. „Systemie Teleinformatycznym” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących 

ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie 

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.); 

    10. „Towarze” - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę 

w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży;

    11. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta 

w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;

    12. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

    13. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

    14. „Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

    15. „Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

    16. „Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument; 

    17. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

    18. „Zamówieniu”  - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


§3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO


    1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

    2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów 

w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: solvolte@vp.pl. Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.

    3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert 

w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

    4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

    5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

    6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy 

o przyjęciu oferty, o której mowa  powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

    7.  Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres

    8. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Udzielenie gwarancji  Towaru wskazane jest w jego opisie. Szczegółowe warunki dotyczące istnienia  

i treści, a także  realizacji gwarancji, dotyczące towarów nimi objętych, są określone 

w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. 

    9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, 

w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.

    10. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem  zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, tj:

    a) sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie 

z zasobów sieci Internet, 

    b) połączenia z siecią Internet;

    c) dostępu do aktywnego  indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail; 

    d) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

    11. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę 

i siedem dni w tygodniu. 

    12. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego 

na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.

    13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

    14. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług  drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego  powinni oni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§4 KONTO KLIENTA


    1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę. 

    2. Rejestracja  Konta Klienta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

    3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

    4. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, 

a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym. 

    5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:

- wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;

- wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;

- zaakceptować Regulamin.

    6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta  oraz powinny być prawdziwe.

    7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. 

Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

    8. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta  i zawarcia umowy 

o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.§5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA


    1. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego bądź podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składający zamówienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przesyła do Sprzedawcy 

w szczególności: nazwę Towaru,  jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe. 

    2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.

    3. Celem złożenia Zamówienia  za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne 

w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. 

W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.

    4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

    5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.

    6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

    7. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić: 

        a) gotówką przy odbiorze  - w przypadku dostawy Towarów przy pomocy kuriera lub odbiorze Towarów osobiście przez Klienta, albo 

        b) z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy nr Numer konta bankowego: 58 1240 1327 1111 0011 0633 9603 albo przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych takich jak PayU SA z siedzibą w Poznaniu, czy usługi Przelewy24 prowadzonej przez PayPro SA

    8. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

    9. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

    10. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi 

na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

    11. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

    12. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.

    13. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:

        a) za pomocą firmy kurierskiej,

        b) za pomocą paczkomatu ( o ile zachowane są wymiary przesyłki)

        c) poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy.

    14. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.

    15. .Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

    16.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

    17. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać 

w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

    18. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

    19. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży 

w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien w momencie dokonywania zakupu przekazać  Sprzedającemu stosowną informację  podając niezbędne dane.§6  ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


    1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta.

    2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu 

w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

    3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta 

w każdym czasie. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

    4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 

w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

    5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu 

do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu 

do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

    6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


    1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

    2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej solvolte-sklep.pl

    3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej solvolte-sklep.pl
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


    1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

    2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.

    3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

        a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

        b) nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

        c) konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

    4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta. 

    5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

    6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami, ani przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta, ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia takiego  Klienta, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


    1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

        a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta  lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

        b) w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

        c) w przypadku Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

        d) dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

    2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj., SolVolte Sławomir Panek, adres Orzechowa 42, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: solvolte@vp.pl.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    3.  Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

    4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować 

na formularzu jaki został mu przesłany pocztą elektroniczną.

    5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

    6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta  wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której on odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta od Umowy sprzedaży, ponosi Konsument/ Przedsiębiorca  

z Uprawnieniami Konsumenta.

    7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy 

z Uprawnieniami Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument/ Przedsiębiorca  z Uprawnieniami Konsumenta użył celem zapłaty za Towar, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

    8. Konsument/ Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

    9.  Konsument/ Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  ponosi odpowiedzialność 

za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

    10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    11. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

        a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb;

        b) w której przedmiotem świadczenia jest towar  dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu 

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  towarami,

        d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


    12. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym § 9, przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§10.  NIEZGODNOŚC TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE.


    1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 

    a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu 

do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność

 i dostępność aktualizacji;

    b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi 

(lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), o którym konsument 

(lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. 

    2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

    1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

    2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, 

a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność 

i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument ( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności 

w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 

    a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł 

o nim wiedzieć,

    b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane 

z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

    c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta 

(przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) o zawarciu umowy;

    3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument ( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać; 

    4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi/przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  przed zawarciem umowy,

 i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

    3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, 

o którym mowa w §10 ust. 2, jeżeli konsument ( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta), najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, 

że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. 

    4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli: 

    a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 

    b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów 

w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią. 

    5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący 

w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

    6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

    7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może żądać jego naprawy lub wymiany.

    8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument 

(przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie 

do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta (przedsiębiorcę 

z uprawnieniami konsumenta) jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

    9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta ( przedsiębiorcy 

z uprawnieniami konsumenta) powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

    10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawieniami konsumenta) o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi  Sprzedawca

    11. Konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt. 

    12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

    13. Konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony

    14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

    a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z §10ust 8;  

    b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z  §10ust 10 -12

    c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

    d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w §10 ust 7-13; 

    e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

    15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 

    16. Sprzedawca zwraca konsumentowi ( przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) o obniżeniu ceny.

    17. Konsument( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 

    18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta( przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta)zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 

    19. W razie odstąpienia od umowy Konsument( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi 

( przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta)cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

    20. Sprzedawca  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

    21. Przedsiębiorca  może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres solvolte@vp.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca  winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

    22. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa 

w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 6 listopada 2023 roku.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się 

do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://solvolte-sklep.pl/regulamin-sklepu. Zmiana  Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu 

o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. 

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.   

    3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie https://solvolte-sklep.pl/regulamin-sklepu.  W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

    4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287ze zm.).

    5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

    6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą 

do nich w szczególności:

        1) stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

        2) postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;

       3) pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

        4) platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami 

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub zresetuj hasło